Cơ cấu tổ chức

content:

TT

Họ và tên

Chức vụ  đơn vị công tác hiện  tại

Số điện thoại

1

Lê Sĩ Kiệt

HUV, Bí thư Đảng ủy xã

0912.046.414 

2

Nguyễn Văn Tụ

PBT Đảng ủy, CTHĐND xã

0978.803.263 

3

Nguyễn Văn Mai

PBT Đảng ủy

0368.632.090

4

Phạm Quốc Tuấn

PBT Đảng ủy

0988.261.281

5

Nguyễn Cảnh Lộc

PBT Đảng ủy, CTUBND xã

0974.565.896 

6

Nguyễn Văn Giáp

Chủ tịch UB MTTQ xã

0984.639.315 

7

Nguyễn Trọng Kiểm

PCT phụ trách KT

0987.315.218 

8

Nguyễn Văn Chỉnh

PCT phụ trách VX

0977.958.798 

9

Nguyễn Thị Thảo

Phó Chủ tịch HĐND xã

0982.524.568 

10

Phan Thị Vượng

Phó Chủ tịch HĐND xã

0988.565.906 

11

Nguyễn Thị Oanh

Công chức văn hóa xã

0988.386.409 

12

Nguyễn Nho Cường

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

0979.057.790 

13

Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch Hội phụ nữ xã

0973.135.818 

14

Phan Thị Trang

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0978.050.745 

15

Nguyễn Văn Hải

Bí thư Đoàn xã

0982.943.048 

16

Nguyễn Kỳ Tuấn

Công chức VP UBND

0911.298.169 

17

Võ Thị Hiền

Công chức VPTK, VP ĐU

0365.545.495 

18

Lê Thị Kim Hải

Công chức CSXH

0917.444.389 

19

Phạm Thị Thơ

Công chức CSXH

0971.267.786 

20

Nguyễn Thị Việt Niềm

Công chức Tài chính-Kế toán

0944.341.589 

21

Nguyễn Thị Thảo

Công chức Tài chính-Kế toán

0916.889.116 

22

Bùi Đình Thủy

Công chức địa chính-GTTL

0911.034.222 

23

Nguyễn Văn Long

Công chức địa chính- nông nghiệp

 

24

Nguyễn Văn Quảng

Công chức địa chính-môi trường

0972.287.266 

25

Nguyễn Minh Thông

Trưởng Công an

0984.332.020 

26

Đậu Cảnh Xuân

Công chức Tư pháp

0379.537.660 

27

Nguyễn Đức Hoài

Công chức Tư pháp

0988.704.268

28

Nguyễn Ngọc Sơn

Chủ tịch hội CCB

0968.363.971

29

Nguyễn Thị Thương

Viên chức Dân số

0984.574.618

30

Lê Thị Oanh

Viên chức Dân số

0988.924.226