Giới thiệu chung

content:

Thượng Tân Lộc là xã miền núi thuộc huyện Nam Đàn, là đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Trên cơ sở điều chỉnh 4,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.200 người của xã Nam Thượng; toàn bộ 11,80 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Nam Tân và toàn bộ 15,30  km2 diện tích tự nhiên, 6.200 người xã Nam Lộc. Sau khi thành lập, xã Thượng Tân Lộc, có 31,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.300 người, 2.752 hộ, trong đó có 54,6% là đồng bào theo đạo Thiên chúa. Xã có 10  đơn vị xóm, bao gồm các xóm; Đại Đồng, Thanh Tân, Thiên Tân, Minh Tân, Hợp Tân, Phú Lộc, Đại Lộc, Lộc Tiến, Đại Thắng, Hồng Sơn.