THÔNG BÁO - LỊCH LÀM VIỆC

null Chương trình công tác tháng 3/2021 của UBND xã Thượng Tân Lộc

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG TÂN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/TB-UBND

Thượng Tân Lộc, ngày  04  tháng   3 năm 2021

                                

THÔNG BÁO

Chương trình công tác của UBND xã tháng 3 năm 2021

        

I. Trọng tâm công tác

- Tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tập trung cao công tác phòng, chống dịch Dịch covid - 19.

- Tổ chức sản xuất và chăm sóc cây trồng vụ Xuân, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Các ngày lễ kỷ niệm trong tháng:

- Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3);

- Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3);

- Ngày thành lập Dân quân tự vệ, thành lập LLVT huyện (28/3).

2. Lịch làm việc, hội nghị                                        

Thứ

Ngày

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

 

Hai

01

- Họp UBND xã thương kỳ tháng 3

- Họp UBND xã giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã

VP

CT

Nhà VH

 

Ba

02

- Họp Tiểu ban Tuyên truyền; Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử

- Họp UBND xã mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã

VP-TK; VH-XH

PCTVX

Nhà VH

 

03

Ngày sinh hoạt Chi bộ thường kỳ

     

Năm

04

- Họp Tổ công tác chuẩn bị cho kế hoạch kiểm tra quỹ đất trên địa bàn xã

- Đ.c Bí thư Đảng ủy tiếp công dân

- Thường trực Đảng ủy làm việc với BTV hội phụ nữ

ĐC-MT

CT

Phòng họp

 

Sáu

05

- Họp BTV Đảng ủy để giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Họp Tiểu ban An nin trật tự, Tiểu ban hậu cần phục vụ bầu cử

VPĐU

VP-VH

BT

CT

Phòng họp

Nhà VH

 

Bảy

06

Nghỉ cuối tuần

 

CN

07

Nghỉ cuối tuần

 

Hai

08

- Mít tinh kỷ niệm ngày 08/3

- Giao ban UBND xã đầu tuần

VP

CT

Nhà VH

 

Ba

09

- BTV họp nghe kết quả quy hoạch của thường trực MTTQ xã và các đoàn thể.

- Tổ công tác kiểm tra đất tại các xóm

VPĐU

ĐC-MT

BT

CT; PCTKT

Phòng họp

Các xóm

 
 

10

- Tổ công tác kiểm tra đất tại các xóm

ĐC-MT

CT; PCTKT

Các xóm

 

Năm

11

- Tổ công tác kiểm tra đất tại các xóm

ĐC-MT

CT; PCTKT

Các xóm

 

Sáu

12

- Họp BTV Đảng ủy

VPĐU

BT

Phòng họp

 

Bảy

13

Nghỉ cuối tuàn

       

CN

14

Nghỉ cuối tuần

       

Hai

15

- Giao ban UBND xã đầu tuần

VP

CT

Nhà VH

 

Ba

16

- Lãnh đạo tham dự HN TK công tác lâm nghiệp, chăn nuôi thú ý năm 2020

 

CT

Huyện

 

17

- Tổ công tác kiểm tra đất tại các xóm

ĐC-MT

CT; PCTKT

Các xóm

 

Năm

18

- Tổ công tác kiểm tra đất tại các xóm

ĐC-MT

CT; PCTKT

Các xóm

 

Sáu

19

- Hội nghị tổng kết PCCCR; PCTT-TKKNCH; tổng kết chăn nuôi

- Họp BTV Đảng ủy

- Chủ tịch tiếp công dân

ĐC-NN

VPĐU

VP

CT

BT

CT

Nhà VH

Phòng họp

Phòng Tiếp dân

 

Bảy

20

Nghỉ cuối tuần

       

CN

21

Nghỉ cuối tuần

       

Hai

22

Giao ban UBND xã đầu tuần

VP

CT

Nhà VH

 

Ba

23

Kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới ở các xóm

ĐC-NN

CT; PCT

Các xóm

 

24

Hội nghị tổng kết HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

CP

CTHĐ

Nhà VH

 

Năm

25

- Huyện giao ban trực tuyến với BT đảng ủy, chủ tịch xã quý 1/2021.

- Họp xét hồ sơ Bảo trợ xã hội

VH-XH

CSXH

BT; CT

CT

Phòng họp

Nhà VH

 

Sáu

26

- Kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCSHCM

- Họp BCH Đảng bộ xã cho ý kiến các nội dung:

- Báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Đề án 06 – ĐA/TU.

Nghe kết quả thực hiện NTM quý 1/2021.

- Nghe kết quả kiểm tra, giám sát quý 1/2021

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021.

- Chủ tịch tiếp công dân

VPĐU

VP

BT

CT

Phòng họp

Phòng tiếp dân

 

Bảy

27

Nghỉ cuối tuần

       

CN

28

Nghỉ cuối tuần

 

Hai

29

- Đ.c Bí thư Đảng ủy họp báo cáo viên.

- Giao ban UBND xã đầu tuần

VP

BT

CT

Huyện

Nhà VH

 

Ba

30

- Lãnh đạo dự HN HĐND huyện TK nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Họp BCH Đảng bộ mở rộng

 

BT;CT;CTHĐ

Huyện

 

31

- Đ/c Bí thư Đảng ủy họp BCH Đảng bộ huyện

VPĐU

BT

Phòng họp

 

 Nơi nhận:                                                                                                TL.CHỦ TỊCH             

- VPUBND huyện  (ĐB/C);                                                                         CÔNG CHỨC VP-TK

- TT Đảng uỷ - HĐND (ĐB/C);                                                                                (đã ký)                             

-  Các cán bộ, công chức (ĐTH);

- Lưu: VP.                                                                                                                  

                                                                                                                 Nguyễn Kỳ Tuấn 

content: