THÔNG BÁO - LỊCH LÀM VIỆC

null Chương trình công tác tháng 4/2021 của UBND xã Thượng Tân Lộc

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG TÂN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /TB-UBND

Thượng Tân Lộc, ngày   05  tháng   4  năm 2021

                                

THÔNG BÁO

Chương trình công tác của UBND xã tháng 4 năm 2021

               

1. Trọng tâm công tác

- Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2021;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;.

- Tấp trung công tác phòng chống dịch Covid-19 ở người và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Trong tháng có các ngày lễ

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL)

- Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4

2. Lịch làm việc, hội nghị                                        

Thứ

Ngày

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

 

Năm

01

Tổ công tác kiểm tra đất đai tại xóm

ĐC-XD

PCTKT

Xóm Phú Lộc, Đại Lộc, Lộc Tiến

 

Sáu

02

Tập huấn trực tuyến công tác bầu cử

VHXH

CT

Phòng  họp

 

Bảy

03

Nghỉ cuối tuần

Họp chi bộ thường kỳ

       

CN

04

Nghỉ cuối tuần

       

Hai

05

- Giao ban  UBND xã đầu tuần

- Họp Hội đồng đăng ký đất đai

- HN lấy ý kiến cử tri xóm Thanh Tân; xóm Hồng Sơn

VP

ĐC-XD

CT

MTTQ

Nhà VH xã

Xóm Thanh Tân; Hồng Sơn

 

Ba

06

HN lấy ý kiến cử tri xóm Thiên Tân; xóm Đại Lộc

 

MTTQ

Xóm Thiên Tân; Đại Lộc

 

07

- HN lấy ý kiến cử tri xóm Phú Lộc; xóm Lộc Tiến

- Đảng ủy kiểm tra, giám sát chi bộ Thiên Tân

MTTQ

Xóm Phú Lộc;  Lộc Tiến

 

Năm

08

- Họp BCĐ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

- BTĐU dự họp tại huyện về công tác tôn giáo

Y tế

CT

BT

Phòng họp

Huyện

 

Sáu

09

- Họp Hội đồng chính sách xét hồ sơ 49 tồn đọng

- Làm việc với HTX Lam Sơn Đại Thành

QS

ĐC-MT

CT

CT

Phòng họp

Phòng họp

 
 

Bảy

10

Nghỉ cuối tuần

       

CN

11

Nghỉ cuối tuần

 

Hai

12

Giao ban  UBND xã đầu tuần

VP

CT

Nhà VH xã

 

Ba

13

Tổ công tác kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử tại các xóm

VP

PCTVX

Các xóm

 

14

- Lãnh đạo dự HN Ban đại diện NH CSXH tại huyện

- Họp BCĐ  xây dựng NTM

 

CT

BT

Huyện

Phòng họp

 

Năm

15

Kiểm tra tại các xóm về triển khai kế hoạch nhận xi măng làm đường GTNT

ĐC-GT

CT

Các xóm

 

Sáu

16

Kiểm tra tình hình dịch VGNC tại các xóm

ĐC-NN

CT; PCT

Các xóm

 

Bảy

17

Nghỉ cuối tuần

       

CN

18

Nghỉ cuối tuần

       

Hai

19

Lãnh đaọ dự HN học tấp NQ đại hội Đảng toàn quốc tại huyện

 

BT; CT

Huyện

 

Ba

20

Giao ban giữa TT Đảng ủy với MTTQ và các đoàn thể

VPĐU

BT

Phòng họp

 

21

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

       

Năm

22

Lãnh đạo dự HN triển khai đề án sản xuất vụ hè thu; phương án PCTT, CHCN năm 2021 tại huyện

 

BT; CT

Huyện

 

Sáu

23

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy , nghe và cho ý kiến:

+ Dự thảo NQ tháng 5/2021.

+ Dự thảo ĐA SX Vụ hè thu 2021 (NN chuẩn bị).

+ Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

VPĐU

BT

Phòng họp

 

Bảy

24

Nghỉ cuối tuần

     

CN

25

Nghỉ cuối tuần

 

Hai

26

Giao ban UBND xã đầu tuần

VP

CT

Nhà VH xã

 

Ba

27

Họp Ban BCH Đảng bộ  nghe và cho ý kiến:

+ Dự thảo NQ tháng 5/2021.

+ Dự thảo ĐA SX hè thu 2021 (NN chuẩn bị).

+ Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

VPĐU

BT

Phòng họp

 

28

BT Đảng ủy họp báo cáo viên tại huyện

 

BT

Huyện

 

Năm

29

Họp Đảng ủy mở rộng quán triệt nhiệm vụ tháng 5/202

VPĐU

BT

Nhà VH xã

 

Sáu

30

Nghỉ Lễ 30/4

 

 Nơi nhận:                                                                                              TL.CHỦ TỊCH             

- VPUBND huyện  (ĐB/C);                                                                       CÔNG CHỨC VP-TK

- TT Đảng uỷ - HĐND (ĐB/C);                                                                                  đã ký)                             

- Các cán bộ, công chức (ĐTH);

- Lưu: VP.   

                                                                                                                      

                                                                                                                 Nguyễn Kỳ Tuấn 

content: