Thông tin người phát ngôn

content:

UBND xã Thượng Tân Lộc

Chủ tịch: Nguyễn Cảnh Lộc

SĐT: 0974 565 896 

content:

content:

content: