28/12/2021 - 108 Lượt xem
Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021
13/10/2021 - 131 Lượt xem
13 HÀNH VI,VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG,CHỐNG DỊCH BỆNH COVID19 VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
02/02/2021 - 202 Lượt xem
Ban tuyên truyền phổ biến pháp luật của xã Thượng Tân Lộc phối hợp với Ban Công an, ban Văn hóa, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về...