Văn hóa - Lịch sử

content:

           Trên địa bàn xã có 12 điểm di tích đền, đình, chùa. Trong đó có 1 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

          Hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của di tích trong đời sống tâm linh, tinh thần và tín ngưỡng của đông đảo quần chúng nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều năm qua Đảng bộ và chính quyền xã đã rất quan tâm tới di tích lịch sử văn hóa nên đã tạo mọi điều kiện để người dân bảo vệ giữ gìn và phát huy các giá trị, ý nghĩa của di tích trong đời sống xã hội.